آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب: اندازه یک بردار

اندازه یک بردار v با عناصر v1، v2، v3، …، vn، توسط رابطه زیر به دست می آید:

|v| = √(v12 + v22 + v32 + … + vn2)

برای محاسبه مقدار یک بردار، باید مراحل زیر را انجام دهید

 • خروجی ضرب آرایه (. *)  بردار v در خود یک بردار sv را تولید می کند که عناصر آن مربع عناصر بردار v است.
sv = v.*v;
 • از فانکشن جمع کننده برای بدست آوردن مجموع مربعات المان های بردار v استفاده کنید. این کار هم چنین ضرب نقطه ای بردار v نامیده می شود.
dp= sum(sv);
 • از فانکشن sqrt برای به دست آوردن ریشه مجموع مربعات المان های بردار v استفاده کنید. که بزرگی یا اندازه بردار v نامیده می شود.
mag = sqrt(s);

مثال
یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد کنید –

v = [1: 2: 20];
sv = v.* v;   %the vector with elements 
         % as square of v's elements
dp = sum(sv);  % sum of squares -- the dot product
mag = sqrt(dp); % magnitude
disp('Magnitude:'); disp(mag);

با اجرای برنامه فوق نتیجه زیر به نمایش در خواهد آمد:

Magnitude:
 ۳۶.۴۶۹

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!