دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

آموزش رسم نمودار و قابلیت های گرافیکی در متلب

این فصل همچنان به بررسی قابلیت های گرافیکی رسم نمودار در  MATLAB  پرداخته خواهد شد:

 • رسم نمودارهای میله ای (ترسیمات اماری)
 • رسم کانتور  ( Drawing contours )
 • رسم نمودارهای سه بعدی

رسم نمودارهای میله ای

دستور bar یک چارت میله ای دو بعدی رسم می کند برای فهم بیشتر به مثال زیر توجه کنید

مثال:  بگذارید یک کلاس درس خیالی با ۱۰ دانش آموز داشته باشیم. ما می دانیم که درصد نمره های بدست آمده از این دانش آموزان ۷۵، ۵۸، ۹۰، ۸۷، ۵۰، ۸۵، ۹۲، ۷۵، ۶۰ و ۹۵ می باشد. ما نمودار میله ای را برای این داده ها رسم می کنیم.

یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

x = [1:10];
y = [75, 58, 90, 87, 50, 85, 92, 75, 60, 95];
bar(x,y), xlabel('Student'),ylabel('Score'),
title('First Sem:')
print -deps graph.eps

هنگام اجرای فایل، MATLAB نمودار میله ای زیر را نمایش می دهد –

آموزش رسم نمودار میله های در متلب

رسم کانتور در متلب

یک خط کانتور یک تابع دو متغیره، یک منحنی است که در آن تابع یک مقدار ثابت دارد. خطوط کانتور برای ایجاد نقشه های کانتور با پیوستن به نقاط ارتفاع مساوی بالاتر از سطح داده شده، مانند میانگین سطح دریا استفاده می شود.

MATLAB یک تابع کانتور برای طراحی نقشه های کانتور فراهم می کند.

مثال: ایجاد یک نقشه کانتوری که خطوط کانتور را برای یک تابع معین نشان می دهد. (g = f (x، y.  این تابع دارای دو متغیر است. بنابراین، ما باید دو متغیر مستقل ایجاد کنیم، یعنی دو مجموعه داده x و y. این کار با فراخوانی دستور meshgrid انجام می شود.

دستور meshgrid برای تولید یک ماتریس عناصر استفاده می شود که دامنه x و y همراه با مشخصات افزایش در هر مورد را می دهد.

اجازه بدهید یک تابع (g = f(x, y), where −۵ ≤ x ≤ ۵, −۳ ≤ y ≤ ۳) را ترسیم کنیم. برای هر دو مقدار،  مقدار افزایش  ۰.۱ در نظر گرفته می شود. متغیرها به صورت زیر تنظیم می شوند:

[x,y] = meshgrid(–۵:۰.۱:۵, –۳:۰.۱:۳);

در نهایت، ما باید تابع را اختصاص دهیم. تابع را مجموعه مکان هندسی مجموعه نقاط که از یک نقطه فاصله مشخص دارند، در نظر گرفته می شود (x۲ + y۲):

یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

[x,y] = meshgrid(-5:0.1:5,-3:0.1:3);  %independent variables
g = x.^2 + y.^2;            % our function
contour(x,y,g)             % call the contour function
print -deps graph.eps

هنگام اجرای فایل، MATLAB نمودار زیر را نمایش می دهد –  رسم کانتور در متلب

اجازه دهید ما کمی کد را برای پر کردن نقشه تغییر دهیم

[x,y] = meshgrid(-5:0.1:5,-3:0.1:3);  %independent variables
g = x.^2 + y.^2;            % our function
[C, h] = contour(x,y,g);        % call the contour function
set(h,'ShowText','on','TextStep',get(h,'LevelStep')*۲)
print -deps graph.eps

هنگام اجرای فایل، MATLAB نقشه زیر را نمایش می دهد –

رسم کانتور در متلب

رسم نمودارهای سه بعدی در متلب

نمودارهای سه بعدی اساسا یک سطح تعریف شده توسط یک تابع دو متغیره را نشان می دهد، (g = f (x، y.

همانند قسمت قبل برای تعریف g،  ابتدا مجموعه ای از (x، y) نقاط را بر حوزه تابع با استفاده از دستور meshgrid ایجاد کنیم. بعد، ما تابع خود را اختصاص میدهیم. در نهایت، ما از دستور surf برای ایجاد یک نمودار سطح استفاده می کنیم.

مثال زیر این مفهوم را نشان می دهد –

اجازه دهید یک رسم سطح ۳D برای تابع  g ایجاد کنیم:

یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

[x,y] = meshgrid(-2:.2:2);
g = x .* exp(-x.^2 - y.^2);
surf(x, y, g)
print -deps graph.eps

هنگامی که فایل را اجرا می کنید، MATLAB نقشه ۳D زیر را نمایش می دهد.

رسم نمودارهای سه بعدی در متلب
شما همچنین می توانید از دستور mesh برای تولید یک سطح سه بعدی استفاده کنید. با این حال، دستور surf هم خطوط اتصال و هم نماهای رنگی سطح را نشان می دهد، در حالی که دستور mesh یک سطح wireframe را با خطوط رنگی که نقاط تعریف را متصل می کنند ایجاد می کند.

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!