مکانیزم های حرکتی

مکانیزم کنترلی حرکت های خطی و چرخشی

در در طراحی مکانیزم حرکت خطی جسم صورتی در امتداد محور طولی و حرکت چرخشی خود را در اطراف محور عمودی توسط دو موتور آبی نصب شده کنترل می شود. دو لوله یکسان هستند.

هنگامی که موتورها در همان جهت و با سرعت یکسان می چرخند، شی خطی حرکت می کند.
هنگامی که موتورها در جهات مختلف  با سرعت یکسان می چرخند، شی صرفا می چرخد.

جابجایی خطی:  L = S. (N1 + N2) / 2
جابجایی زاویه ای در درجه: A = 180. K (N1 – N2) / Z
S: هدایت لوله ها که مرحله k ام شروع می شود
N1، N2: دور چرخشی لوله ها.

 

مکانیزم کنترل حرکت خطی و چرخشی از یک شی

 

در طراحی مکانیزم حرکت قاب صورتی رنگ در امتداد دو محور افقی و  عمودی، به وسیله ی موتورهای قهوه ای نصب شده کنترل می شود.

این مکانیزم طراحی شده توسعه یافته مکانیزم بالا است، هنگامی که موتورها در یک جهت می چرخند، قاب در امتداد محور طولی حرکت می کند. هنگامی که موتورها در جهات مختلف می چرخند، قاب در امتداد محور عرضی حرکت می کند.

 

مکانیزم کنترل دو حرکت خطی از یک شی

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
تولید برق از حرکت دوچرخه
مکانیزم مکانیکی چرخ رنجیر

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!