مکانیزم پیوند های تلفیقی

مکانیزم (اتصال)های تلفیقی

هدف از مکانیزم جمع کردن، دو حرکت ورودی را به یک حرکت خروجی ترکیب می کند. یک کاربرد متداول  برای پیوند جمع کردن، نیروی مکانیکی اعمال شده روی تمام واحد های کنترل هیدرولیکی است (شکل ۲). یک لینک تلفیقی در شکل ۱ نشان داده شده است. این پیوند یک جمع بندی خطی است. تلفیق به صورت چرخشی نیز می تواند انجام شود

مکانیزم تلفیق لینک

شکل ۱ : مکانیزم تلفیق 

برای پیوند جمع بندی نشان داده شده در شکل ۴، دو ورودی xA و xB است. خروجی xC است.

SumLinkEqn1     (۱)

ترکیب

SumLinkEqn2     (۲)

SumLinkEqn3     (۳)

SumLinkEqn4     (۴)

به عنوان یک یادداشت جانبی، پیوند در شکل ۴ به یک مکانیزم تفریق تبدیل می شود اگر نقطه A خروجی باشد. اجازه بدهید d1 = d2، سپس، xB و xC با استفاده از تفریق به صورت زیر تفریق می شوند:

SumLinkEqn4-1

دو کاربرد یک مکانیزم جمع بندی در شکل ۲ نشان داده شده است. اولا، خروجی دو فعال کننده ی کنترل پرواز اتوماتیک دوتایی برای استخراج(درایو) اتصال کنترلی واحدهای کنترل توان، .با هم جمع می شوند. مثال دوم، پیوند جمع کننده ای است که سرو ولوهای هر واحد کنترل توان (PCU) را هدایت می کند. در هر دو مثال از یک لینک جمع کننده ، ورودی ها در دو انتهای لینک قرار دارند و خروجی در وسط است.

SumLinkFig2
شکل ۲ مکانیزم پیوند تلفیقی فعال کننده AFCS دوگانه

 

یک نمونه از طراحی پیوند تلفیقی چرخشی در شکل ۳ نشان داده شده است. مکانیزم نشان داده شده در شکل ۳ دارای دو ورودی است که ورودی ترمز سرعت و ورودی رول (چرخش). ورودی ترمز سرعت یک فرمان متقارن پانل اسپویلر را ایجاد می کند و ورودی رول یک دستور پانل اسپویلر نامتقارن را فراهم می کند. دو خروجی، به هر پانل اسپویلر وجود دارد. دو ورودی با هم جمع می شوند تا یک دستور خروجی ترکیبی را برای هر پانل اسپویلر فراهم کند.

 

SumLinkFig3
شکل ۳ مکانیزم تلفیق چرخشی

 

پست های مشابه

اجزاء و اصول کار هیتر(گرم کننده) های آب الکتریکی
خواص روان کننده برای گیربکس

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!