خصوصیات سیالات

سیالات، هر نوع مایع و گازی، ساختاری بدون شکل دارند. مایع در شرایطی که نیروهای اعمال شده تغییرات بزرگی را تجربه می کنند، مگر اینکه به نوعی محدود شوند. رفتار مایعات با ویژگی های سیال ذکر شده در زیر مشخص شده است.

فشار سیال – نیروی عمودی روی سطح مایع

Fluid Prop Equations Eqn1

          (psi)                               (۱)

 

چگالی سیال– جرم مایع در واحد حجم. چگالی تابع فشار و درجه حرارت است.

Fluid Prop Equations Eqn1-2   (lbm/ft۳)  or (lbf- sec۲ / in۴)

 

ویسکوزیته – در طی حرکت سیال، یک نیروی مماسی مقاومت در برابر حرکت وجود دارد، که ویسکوزیته نامیده می شود.

HFPFigure 1

با توجه به شکل فوق، فرض کنید ۲ لایه مایع در فاصله dy با سرعت نسبی dvحرکت می کنند. تنش برشیبین لایه های مایع اتفاق می افتد و توسط رابطه زیر به دست می آید:

Fluid Prop Equations Eqn2             (psi)               (۲)

 

 

μ ثابتی به نام ویسکوزیته دینامیک است، با واحدهای lbf-sec / in2 به نام reyn نیز نامیده می شود. μ هم چنین ویسکوزیته مطلق یا ضریب ویسکوزیته نامیده می شود. μ به طور معنی داری با توجه به نوع

مایع و دمای مایع متفاوت است. μ همچنین با فشار متفاوت است، اما اثرات کوچکتر است.

ویسکوزیته جنبشی– نسبت ضریب ویسکوزیته دینامیکی به چگالی مایع ضریب ویسکوزیته جنبشی نامیده می شود.

Fluid Prop Equations Eqn3    (in۲/sec)                             (۳)

 

مدول حجمی- بسط معادله فوق برای چگالی در سری تیلور (برای دو متغیر)

Fluid Prop Equations Eqn7         (psi)                                  (۴)

 

تغییر فشار تقسیم بر تغییر جزئی حجم در دمای ثابت است. علامت منفی نشان دهنده کاهش حجم با افزایش فشار است. معادله (۴) مدول حجمی دمایی (یا مدول حجمی ساده) نامیده می شود، از آنجا که با  فرض دمای مایع ثابت (یعنی ایزوترمال) به دست آمده است. مدول حجمی نشانگر تراکم پذیری مایع است و به عنوان یک اثر مهم بر عملکرد سیستم های هیدرولیک است. تأثیر فشار بر مدول حجمی بزرگ و اثرات دما معمولا ناچیز است.

توجه داشته باشید که برای تجزیه تحلیل ها، فرم دلتا معادله (۴) مفیدتر است. شکل دلتا به صورت زیر نوشته می شود:

equation 1                                            (۵)

 

 

هر دو هوای نفوذی که در مایع یا لوله ها / شیلنگ های مورد قبول مکانیکی می توانند به طور قابل توجهی مدول حجمی را کاهش دهند. اثر هر دو قابل اضافه کردن است.

 

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
اجزاء و اصول کار هیتر(گرم کننده) های آب الکتریکی
خواص روان کننده برای گیربکس

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!