حساب دیفرانسل در متلب

آموزش متلب MATLAB – متغیرها

در محیط متلب MATLAB، هر متغیر یک آرایه یا ماتریس است.

شما می توانید متغیر ها را به روش ساده معین کنید. مثلا،

= ۳      % defining x and initializing it with a value

متلب MATLAB دستور بالا را اجرا می کند و نتیجه زیر را برمی گرداند

x = 3

این یک ماتریس ۱ در ۱ به نام x ایجاد می کند و مقدار ۳ را در عنصر آن ذخیره می کند. اجازه بدهید مثال دیگری را بررسی کنیم

= sqrt(۱۶)       % defining x and initializing it with an expression

متلب MATLAB دستور بالا را اجرا می کند و نتیجه زیر را برمی گرداند

x = 4

لطفا توجه داشته باشید که –

  • هنگامی که یک متغیر وارد سیستم می شود، بعدا می توانید به آن مراجعه کنید.
  • مقدارهای متغیرها باید قبل از استفاده از آنها مشخص باشند.
  • هنگامی که یک نتیجه یک عبارت به متغیری اختصاص نمی یابد، سیستم آن را به یک متغیر به نام ans می دهد، که بعدا می تواند استفاده شود.

برای مثال

(sqrt(۷۸

که متلب MATLAB دستور بالا را اجرا می کند و نتیجه زیر را برمی گرداند

ans = 8.8318

شما می توانید از این متغیر ans استفاده کنید

;(sqrt(۷۸

۹۸۷۶/ans

که متلب MATLAB دستور بالا را اجرا می کند و نتیجه زیر را برمی گرداند

ans = 1118.2

بیایید به مثال دیگری نگاه کنیم

;x = ۷ * ۸

= x * ۷.۸۹

متلب MATLAB با اجرای دستور بالا  نتیجه زیر را برمی گرداند

y = 441.84

تخصیص های چندگانه

شما می توانید تخصیصهای متعدد را در یک خط داشته باشید. مثلا،

= ۲; b = ۷; c = a * b

متلب MATLAB با اجرای دستور بالا  نتیجه زیر را برمی گرداند

c = 14

منمتغیرها را فراموش کرده ام!

 دستور who تمام نام های متغیر مورد استفاده را نمایش می دهد.

who

متلب MATLAB با اجرای دستور بالا  نتیجه زیر را برمی گرداند

:Your variables are

a ans b c

دستور whos  متغیرهای بیشتری را نشان می دهد –

  • متغیرهای موجود در حافظه
  • نوع هر متغیر
  • حافظه اختصاص داده شده به هر متغیر
  • آیا آنها متغیرهای پیچیده هستند یا خیر

whos

متلب MATLAB نتیجه  دستور بالا را به صورت زیر برمی گرداند

آموزش کد نویسی در متلب

فرمان clear همه متغیر (یا مشخص شده) را از حافظه حذف می کند.

clear x     % it will delete x, won’t display anything

clear       % it will delete all variables in the workspace

 peacefully and unobtrusively%

تخصیص های طولانی 

 تخصیص های طولانی را می توان با استفاده از یک بیضوی (…) به یک خط دیگر گسترش داد. مثلا،

;initial_velocity = ۰

;acceleration = ۹.۸

;time = ۲۰

final_velocity = initial_velocity + acceleration * time

متلب MATLAB نتیجه  دستور بالا را به صورت زیر برمی گرداند

final_velocity = 196

فرمت دستورات

به طور پیش فرض، MATLAB عددی را با چهار مقدار مکانی اعشار نشان می دهد. این به عنوان قالب کوتاه شناخته می شود.

با این حال، اگر شما دقت بیشتری را می خواهید، باید از دستور فرمت استفاده کنید.

دستورformat long تعداد ۱۶ رقم بعد از اعشار را نشان می دهد.

به عنوان مثال –

format long

= ۷ + ۱۰/۳ + ۵ ^ ۱.۲

خروجی ناشی از دستور بالا

x = 17.2319816406394

مثالی دیگر

format short

= ۷ + ۱۰/۳ + ۵ ^ ۱.۲

اما خروجی ناشی از فرمت کوتاه

x = 17.232

فرمان format bank  اعداد را به دو رقم گرد میکند. مثلا،

format bank

;daily_wage = ۱۷۷.۴۵

weekly_wage = daily_wage * ۶

عدد خروجی دستور بالا

weekly_wage = 1064.70

متلب MATLAB عددهای بزرگ را با استفاده از نمادهای نمایی نمایش می دهد.

دستور format short e اجازه می دهد تا با فرم های نمایی با چهار رقم اعشار و نمایش داده شود.برای مثال

format long e

= pi

خروجی دستور بالا در نرم افزار متلب

x = 3.141592653589793e+00

فرمان format rat ، نزدیک ترین بیان منطقی حاصل محاسبات را، می دهد. مثلا،

format rat

۴.۶۷۸ * ۴.۹

خروجی آن

ans = 34177/1491

ایجاد بردارها

یک بردار ، یک آرایه ی یک بعدی از اعداد است. نرم افزار متلب MATLAB اجازه ایجاد دو نوع بردار  را می دهد:

  • بردارهای سطری
  • بردارهای ستونی

بردارهای سطری با قرار دادن المان ها در براکت های مربعی، با استفاده از فضا یا گاما برای علامت گذاری عناصر ایجاد می شوند.

برای مثال

[r = [۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱

خروجی دستور بالا را متلب به صورت زیر نشان می دهد

=  r

۷    ۸    ۹   ۱۰    ۱۱

مثالی دیگر

;[r = [۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱

[t = [۲, ۳, ۴, ۵, ۶

res = r + t

نتیجه دستور بالا

= res

۹       ۱۱           ۱۳        ۱۵        ۱۷

بردارهای ستونی در نرم افزار متلب با محصور کردن مجموعه ای از عناصر در مربع های محدود ایجاد می شوند، از semicolon (؛) برای محدود کردن عناصر استفاده می شود

[c = [۷; ۸; ۹; ۱۰; ۱۱

خروجی دستور بالا را متلب به صورت زیر نشان می دهد

  = c

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

ایجاد ماتریس ها

یک ماتریس یک آرایه دو بعدی از اعداد است.

در متلب MATLAB، یک ماتریس با وارد کردن هر سطر به صورت متوالی، عناصر با استفاده از از فضا  یا علامت کاما از هم جدا می شوند، و انتهای یک سطر توسط یک نقطه سمیکالن(;) مشخص می شود. به عنوان مثال، اجازه دهید ما یک ماتریس ۳ در ۳ را به صورت زیر ایجاد کنیم:

[m = [۱ ۲ ۳; ۴ ۵ ۶; ۷ ۸ ۹

متلب MATLAB نتیجه  دستور بالا را به صورت زیر برمی گرداند

 =  m

۳                      ۲                      ۱

۶                      ۵                      ۴

۹                      ۸                      ۷

در بخش بعدی کلیه دستورات متلب به صورت خلاصه و مفید ارائه می گردد.

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!