آموزش برنامه نویسی در متلب: فانکشن نویسی در متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب: ضرب داخلی

خروجی ضرب نقطه ای (داخلی) دو بردار  (a = (a1، a2، …، an و (b = (b1، b2، …، bn توسط رابطه زیر به دست می آید:

a.b = ∑(ai.bi)

ضرب داخلی (نقطه ای) دو بردار a و b با استفاده از تابع dot محاسبه می شود

dot(a, b);

مثال
یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد کنید

v1 = [2 3 4];
v2 = [1 2 3];
dp = dot(v1, v2);
disp('Dot Product:'); disp(dp);

با اجرای برنامه فوق، نتیجه زیر مشاهده می شود

Dot Product:
   ۲۰

 

 

 

پست های مشابه

آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب
آموزش محاسبات جبری در متلب

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!