پمپ جابجایی مثبت رفت و برگشتی

پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی

پمپ جابجایی مثبت رفت و برگشتی دارای قسمت های رفت و برگشتی برای پمپاژ مایع هستند. در جهت حرکت بخش رفت و برگشتی، سیال یا مایع داخل گرفته می شود  و در طول مسیر دیگر حرکت سیال با فشار خارج می شود. قسمت رفت و برگشتی می تواند یک پیستون یا دیافراگم باشد.

پمپ های جابجایی مثبت یا پمپ های بازگشتی دارای ترتیب جابجایی سیال است که عمل متقابل توسط بخش های خاصی اجرا می شود. حرکت قسمت رفت و برگشتی با حفره یا محفظه جفت می شود. حرکت نسبی بین قسمت رفت و برگشتی و بدنه محفظه وجود دارد، اما جابجایی کامل حفره یک حجم بسته است. حجم حفره با حرکت قسمت رقت و  برگشتی افزایش یا کاهش می یابد. محفظه دارای یک شیر ورودی است که می تواند اجازه ورود مایع را بدهد، اما اجازه نمی دهد که از محفظه خارج شود و دارای یک شیر خروجی که تنها اجازه می دهد مایع از محفظه خارج شود.

پمپ جابجایی مثبت رفت و برگشتی

اصول کار پمپ های رفت و برگشتی

هنگامی که پیستون یا دیافراگم به عقب حرکت می کند، حجم حفره افزایش می یابد و فشار داخل آن تخلیه می شود، این شیر ورودی را باز می کند و مایع را تا زمانی که فشار دیفرانسیلی بین طرف عرضه و محفظه صفر است، در داخل می گیرد. سپس پیستون یا دیافراگم به جلو حرکت می کند و حجم محفظه کاهش و فشار داخل آن افزایش می یابد. این دریچه خروجی را باز می کند و مایع از داخل محفظه از خط تخلیه تا زمانی فشار دیفرانسیلی صفر شود، به خارج فشار داده می شود.

مشخصات پمپ های رفت و برگشتی

یک به سمت حرکت عقب، دریافت مایع اضافی،حرکت رو به جلو برای تخلیه مایع را به عنوان زمانه (stroke) اول  محاسبه می کند. فاصله بین دو انتهای حرکت پیستون یا دیافراگم به عنوان طول زمانه نامیده می شود. حجم جابجا شده در زمانه اول برابر با طول سیکل در سطح مقطع عرضی محفظه یا سیلندر است. حجم تخلیه شده در واحد زمانه یک پارامتر مهم از هر پمپ رفت و برگشتی است زیرا برای تصمیم گیری در کاربردهای خاص در نظر گرفته می شود.  نرخ جریان از طریق پمپ حاصل حجم تخلیه شده در هر زمانه  و فرکانس زمانه ها است.

کابرد های پمپ رفت و برگشتی

پمپ های رفت و برگشتی دارای نرخ تخلیه کم و نسبت فشار بالا هستند. برای فشار متوسط در محدوده ۱۰ بار می توان از پمپ های چرخشی استفاده کرد، اما برای تحمل کار فشار قوی در محدود ۵۰۰ بار، از پمپ های رفت و برگشتی استفاده می شود. همانطور که حجم سیال جابجا شده در هر زمانه دقیق است. پمپ های رفت و برگشتی در کابردهای اندازه گیری که در آن یک مقدار  معین مایع محاسبه شده باید تامین شود استفاده می شود.

پمپ جابجایی مثبت رفت و برگشتی

انواع پمپ های رفت و برگشتی

قسمت رفت و برگشتی در پمپ ها عمدتا از دو نوع، یک پیستون یا یک دیافراگم است. بر اساس این، پمپ های رفت و برگشتی می توانند به دو نوع، پمپ پیستونی و پمپ دیافراگمی تقسیم شوند.

در مقالات زیر در مورد هر نوع از پمپ های رفت و برگشتی با جزئیات ارائه می شود.

پمپ های سیال

پمپ سیال یا پمپ هیدرولیکی دستگاهی است که انرژی را از قسمتهای متحرک خود به مایع در حال عبور از دستگاه منتقل می کند. انرژی انتقال یافته از  پمپ به مایع به صورت فشار و سرعت مایع ظاهر می شود.

برای کسب اطلاعات بیشترمجموعه مقالات زیر درباره پمپ های مایع یا هیدرولیکی را بخوانید.

پست های مشابه

مکانیزم پیوند های تلفیقی
اجزاء و اصول کار هیتر(گرم کننده) های آب الکتریکی
انواع پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی : پمپ دیافراگمی

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!