آموزش برنامه نویسی در متلب: فانکشن نویسی در متلب

آموزش برنامه نویسی در متلب: اندازه یک بردار

اندازه یک بردار v با عناصر v1، v2، v3، …، vn، توسط رابطه زیر به دست می آید:

|v| = √(v12 + v22 + v32 + … + vn2)

برای محاسبه مقدار یک بردار، باید مراحل زیر را انجام دهید

 • خروجی ضرب آرایه (. *)  بردار v در خود یک بردار sv را تولید می کند که عناصر آن مربع عناصر بردار v است.
sv = v.*v;
 • از فانکشن جمع کننده برای بدست آوردن مجموع مربعات المان های بردار v استفاده کنید. این کار هم چنین ضرب نقطه ای بردار v نامیده می شود.
dp= sum(sv);
 • از فانکشن sqrt برای به دست آوردن ریشه مجموع مربعات المان های بردار v استفاده کنید. که بزرگی یا اندازه بردار v نامیده می شود.
mag = sqrt(s);

مثال
یک فایل اسکریپت با کد زیر ایجاد کنید –

v = [1: 2: 20];
sv = v.* v;   %the vector with elements 
         % as square of v's elements
dp = sum(sv);  % sum of squares -- the dot product
mag = sqrt(dp); % magnitude
disp('Magnitude:'); disp(mag);

با اجرای برنامه فوق نتیجه زیر به نمایش در خواهد آمد:

Magnitude:
 ۳۶.۴۶۹

پست های مشابه

دانلود کد متلب الگوریتم استراسن (Strassen algorithm )
دانلود کد متلب الگوریتم استراسن (Strassen algorithm )
دانلود کد متلب الگوریتم استراسن (Strassen algorithm )
دانلود کد متلب الگوریتم استراسن (Strassen algorithm )
دانلود کد متلب الگوریتم استراسن (Strassen algorithm )
دانلود کد متلب الگوریتم استراسن (Strassen algorithm )

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!