دسته: مکانیک جامدات و کنترل

GAS THERMOMETER
مکانیزم شیر کاهنده فشار
اندازه گیری سطح
گیچ فشار
measurment