حساب دیفرانسل در متلب

آموزش نرم افزار متلب MATALB- دستورات

متلب MATLAB یک برنامه تعاملی برای محاسبات عددی و تجسم داده است. شما می توانید یک فرمان را با تایپ آن در در پنجره فرمان متلب MATLAB  جلوی علامت سریع ‘>>’  وارد کنید.

در این بخش، لیستی از دستورات متداولی که در  متلب MATLAB  استفاده می شود را ارائه می گردد.

دستوراتی برای مدیریت یک جلسه
متلب MATLAB دستورات مختلفی را برای مدیریت یک جلسه فراهم می کند. جدول زیر تمام دستورات را در برمیگیرد :


دستور   ——————–>  هدف
clc        —————————–>   پاک کردن پنجره فرمان
clear    —————————–>  متغیرها را از حافظه حذف می کند.
exist    —————————–>   برای وجود فایل یا متغیر
global  —————————–>  اعلام می کنند که کلی باشند.
help     —————————–> به جستجو برای یک موضوع کمک می کند.
lookfor—————————–>  جستجو ها برای کلمات کلیدی کمک می کند.
quit      —————————–>  متلب متوقف می شود
who     —————————–>  متغیرهای فعلی را لیست می کند
whos   —————————–> لیست متغیرهای جاری (نمایش طولانی).


دستوراتی برای کار با سیستم
نرم افزار متلب MATLAB دستورات مفیدی برای کار با سیستم، مانند ذخیره کار فعلی در فضای کاری به عنوان یک فایل و بارگذاری فایل بعد را فراهم می کند،

همچنین دستورات مختلفی را برای سایر فعالیت های مرتبط با سیستم مانند نمایش تاریخ، فهرست فایل ها در دایرکتوری، نمایش پوشه جاری و غیره را فراهم می کند.

جدول زیر برخی از دستورات مربوط به سیستم متداول مورد استفاده را نشان می دهد:


دستور   ——————–>  هدف
cd          ——————–> تغییر دایرکتوری فعلی.
date       ——————–>  تاریخ فعلی را نمایش می دهد.
delete    ——————–> یک فایل را حذف می کند.
diary      ——————–>  روشن/خامون ضبط فعالیت روزانه.
dir          ——————–> تمام پرونده ها را در دایرکتوری فعلی فهرست می کند.
load       ——————–> متغیرهای فضای کاررا از یک فایل بارگیری(فراخوانی) می کند.
patch     ——————–> مسیر جستجو را نشان می دهد.
pwd        ——————–>  دایرکتوری فعلی را نمایش می دهد
save       ——————–>  دخیره متغیرهای فضای کار در یک فایل.
type       ——————–>  نمایش محتویات یک فایل.
what      ——————–>  تمام فایل های MATLAB در دایرکتوری فعلی را لیست می کند.
wklread ——————–>  خواندن فایل با پسوند wk1.دستورات ورودی و خروجی در نرم افزار متلب MATLAB

نرم افزار برنامه نویسی متلب MATLAB دستورات ورودی و خروجی زیر را فراهم می کند


دستور   ——————–>  هدف

disp     ——————–> نمایش محتویات یک آرایه یا نوشته
fscanf ——————–> داده های فرمت شده از یک فایل را بخوانید.
format ——————–> کنترل فرمت صفحه نمایش.
fprintf  ——————–> چاپ یا نمایش با فرمت داده شده.
input    ——————–> نمایش فراخوان و منتظر ورودی است.
;         ——————–> جلوگیری از چاپ یا نمایش.

دستورات fscanf و fprintf مانند توابع c scanf و printf رفتار می کنند. آنها از کد های قالب زیر پشتیبانی می کنند:

فرمت(قالب) کد   ——————–>  هدف
s% ——————–> فرمت به عنوان یک نوشته.
d% ——————–> فرمت به عنوان یک عدد صحیح
f% ——————–> فرمت به عنوان یک مقدار نقطه شناور.
e% ——————–> فرمت به عنوان یک مقدار نقطه شناور در نشانه علمی.
g% ——————–> فرمت در فشرده ترین فرم:f% یا e%.
n\  ——————–> در یک خط جدید نوشته خروجی وارد کنید.
t\   ——————–> در یک برگه نوشته خروجی وارد کنید.


فرمت توابع دارای اشکال زیر است که برای نمایش عددی استفاده می شود


تابع فرمت   ——————–>  نمایش 
format short   ——————–> چهار رقمی اعشار (به طور پیش فرض).
format long     ——————–> طول ۱۶ رقمی دهدهی طول می کشد.
format short e ——————–>  پنج رقم به علاوه شاخص.
format long e   ——————–> فرمت ۱۶ رقم به همراه نمایی.
format bank     ——————–> دو رقمی اعشار.
format +           ——————–> منفی یا صفر.
format rat        ——————–> تقریبی منطقی.
format compact ——————–> فشرده سازی خطوط
format loose      ——————–>  فشرده سازی کمتر برای نمایش حالت.


دستورات مربوط به آرایه ها، بردارها و ماتریس ها
جدول زیر دستورات مختلفی را برای کار با آرایه ها، ماتریس ها و بردارها در نرم افزار متلب MATLAB نشان می دهد:

دستور       —————>  هدف 
cat             ——————–> ترکیب آرایه ها.
find            ——————–> شاخص های عناصر غیر صفر را پیدا می کند.
length        ——————–> محاسبه تعداد  عناصر.
linspace    ——————–> تقسیم بردار به اندازهای یکسان.
logspace   ——————–> ایجاد بردار های یکسان لگاریتمی.
max           ——————–> بزرگترین عنصر را شناسایی می کند
min            ——————–> کوچکترین عنصر را شناسایی می کند
prod           ——————–> ضرب عناصر هر ستون یا سطر.
reshape     ——————–> تغییر اندازه.
size            ——————–> محاسبه اندازه آرایه.
sort            ——————–> مرتب سازی عناصر سطر یا ستون.
sum           ——————–> مجموع عناصر هر سطر یا ستون
eye             ——————–> ماتریس واحد را ایجاد می کند.
ones           ——————–> ایجاد آرایه ای با عناصر واحد.
zeros          ——————–> یایجاد آرایه ای با عناصر صفر.

cross          ——————–> ضرب ماتریسی خارجی را محاسبه می کند.
dot              ——————–> مضرب ماتریسی داخلی را محاسبه می کند.
det              ——————–> دترمینان یک ماتریس(آرایه)را محاسبه می کند
inv              ——————–> محاسبه معکوس یک ماتریس.
pinv            ——————–> محاسبه معکوس یک ماتریس با دترمینان صفر برای یافتن جواب.
rank            ——————–> رتبه  ماتریس را محاسبه می کند.
rref              ——————–> محاسبه سطرهای فرم پله ایکاهش یافته
cell              ——————–> آرایه سلولی را ایجاد می کند.
celldisp       ——————–> نمایش آرایه سلولی.
cellplot        ——————–> آرایه سلولی را نمایش میدهد.
num2cell     ——————–> تبدیل آرایه عددی به آرایه سلولی.
deal              ——————–> مطابفت لیست ورودی و خروجی.
iscell            ——————–> شناسایی آرایه سلولی.


دستورهای رسم نمودار در نرم افزار متلب
نرم افزار متلب MATLAB دستورات متعددی را برای ترسیم نمودارها فراهم می کند. برخی از دستورات معمول برای ترسیم را جدول زیر نشان می دهد:

دستور       —————>  هدف 

axis    ——————–> محدوده محور را تنظیم می کند.
fplot   ——————–> رسم سریع توابع.
grid    ——————–> نمایش خطوط شبکه بندی.
plot    ——————–> تولید نمودار xy.
print   ——————–> چاپ یک طرح یا ذخیره  طرح به صورت یک فایل.
title    ——————–> متن را در بالای نمودار قرار می دهد.
xlabel ——————–> برچسب متن را به محور x می افزاید.
ylabel ——————–> برچسب متن را به محور y می افزاید.
axes   ——————–> محورها را ایجاد می کند.
close  ——————–> بستن طرح فعلی.
close all ——————–> بستن همه ی طرح ها.
figure  ——————–> پنجره  جدید را باز می کند.

gtext    ——————–> قرار دادن برچسب توسط ماوس را فعال می کند.
hold     ——————–> نگه داشتن نمودار فعلی
legend ——————–>قرار دادن طرحی خاص توسط ماوس.
refresh ——————–> رسم دوباره نمودار فعلی.
set        ——————–>ختنظیم جزییات خاص.
subplot ——————–>ایجاد چندین زیر مجموعه در یک پنجره نمودار.
text      ——————–> قرار دادن متن در شکل.
bar       ——————–>ایجاد چارت میله ای.
loglog  ——————–>ایجاد(رسم) نمودارlog-log.
polar    ——————–> رسم نمودار قطبی.
semilogx ——————–> رسم نمودار نیمه لگاریتمی. (افقی لگاریتمی).
semilogy ——————–>رسم نمودار نیمه لگاریتمی. (عمودی لگاریتمی).
stairs    ——————–>ایجاد نمودار پله ای.
stem    ——————–>ایجاد نمودار میله.

نحوه آموزش Function نویسی و Script نویسی و نحوه استفاده از آن در نرم افزار متلب

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!