دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

آموزش رسم نمودار در متلب

برای ترسیم نمودار یک تابع در متلب، شما باید مراحل زیر را انجام دهید –

  • تعریف x، با تعیین محدوده ای از مقادیر متغیر x، که برای تابع رسم شود.
  • تعریف فانکشن، (y = f(x
  • فراخوانی دستور رسم در فرمان به صورت، (plot(x, y

مثال زیر این مفهوم را نشان می دهد. اجازه دهید تابع ساده y = x را برای محدوده مقادیر x از ۰ تا ۱۰۰، با افزایش ۵، ترسیم کنیم.

یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

x = [0:5:100];
y = x;
plot(x, y)

هنگامی که فایل را اجرا می کنید، MATLAB طرح زیر را نمایش می دهد

آموزش رسم نمودار در متلب

مثالی دیگر: نمودار تابع y=x^2 را رسم کنید:

در این مثال، ما دو نمودار با همان تابع را رسم می کنیم. اما در زمان دوم، مقدار افزایش را کاهش می دهد. لطفا توجه داشته باشید که وقتی ما افزایش را کاهش می دهیم، گراف صاف تر می شود.

یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

x = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
x = [-100:20:100];
y = x.^2;
plot(x, y)

هنگامی که فایل را اجرا می کنید، MATLAB طرح زیر را نمایش می دهد –

آموزش رسم نمودار در متلب

 

کمی فایل کد را تغییر دهید، مقدار افزایش را به ۵ کاهش دهید –

x = [-100:5:100];
y = x.^2;
plot(x, y)

MATLAB یک گراف یکنواخت تری را ترسیم می کند –

آموزش رسم نمودار در متلب

 

اضافه کردن عنوان، برچسب ها، خطوط شبکه بندی و مقیاس روی نمودار  در متلب

MATLAB به شما اجازه می دهد عنوان، برچسب در امتداد محور x و محور y، خطوط شبکه را اضافه کنید و همچنین محورها را برای مرتب کردن گراف به کار ببرید.

  • دستورات xlabel و ylabel برچسب ها را در امتداد محور x و محور y تولید می کنند.
  • فرمان title اجازه می دهد تا عنوان خود را بر روی نمودار قرار دهید.
  • فرمان grid on اجازه می دهد تا خطوط شبکه را بر روی نمودار قرار دهید.
  • فرمان محور axis equal اجازه می دهد که قطعه را با همان مقیاس و فاصله در هر دو محور تولید می کند.
  • فرمان axis square یک قطعه مربع تولید می کند.

 

مثال: یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

x = [0:0.01:10];
y = sin(x);
plot(x, y), xlabel('x'), ylabel('Sin(x)'), title('Sin(x) Graph'),
grid on, axis equal

MATLAB نمودار زیر را تولید می کند –

آموزش رسم نمودار در متلب
رسم توابع چندگانه در یک نمودار ( گراف ) در متلب

شما می توانید نمودار های چندگانه را در یک نمودار رسم کنید. مثال زیر این مفهوم را نشان می دهد –

مثال: یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

x = [0 : 0.01: 10];
y = sin(x);
g = cos(x);
plot(x, y, x, g, '.-'), legend('Sin(x)', 'Cos(x)')

MATLAB نمودار زیر را تولید می کند –

 رسم توابع چندگانه در یک نمودار ( گراف )

تنظیم رنگ بر روی نمودار در متلب

MATLAB هشت گزینه رنگ اصلی برای طراحی نمودار فراهم می کند. جدول زیر رنگ ها و کد های آنها را نشان می دهد –

کد رنگ
w سفید
k سیاه
b آبی
r قرمز
c فیروزه ای
g سبز
m ارغوانی
y زرد

 

مثال: نمودار دو چند جمله ای را رسم کنید

  • f(x) = 3x۴ + ۲x۳+ ۷x۲ + ۲x + 9
  • g(x) = 5x۳ + ۹x + 2

یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

x = [-10 : 0.01: 10];
y = 3*x.^4 + 2 * x.^3 + 7 * x.^2 + 2 * x + 9;
g = 5 * x.^3 + 9 * x + 2;
plot(x, y, 'r', x, g, 'g')

هنگام اجرای فایل، MATLAB نمودار زیر را تولید می کند –

تنظیم رنگ بر روی نمودار در متلب

 

تنظیم مقیاس محور در متلب

فرمان axis به شما اجازه می دهد که مقیاس محور را تنظیم کنید. شما می توانید حداقل و حداکثر مقادیر محورهای x و y را با استفاده از فرمان محور به روش زیر ارائه دهید –

axis ( [xmin xmax ymin ymax] )

مثال زیر این را نشان می دهد –

مثال: یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

x = [0 : 0.01: 10];
y = exp(-x).* sin(2*x + 3);
plot(x, y), axis([0 10 -1 1])

هنگام اجرای فایل، MATLAB نمودار زیر را تولید می کند:

تنظیم مقیاس محور در متلب

 

تولید Subplots در متلب

هنگامی که شما مجموعه ای نمودارها را در یک شکل ایجاد می کنید، هر یک از این نمودارها یک subplot نامیده می شود. دستور  subplot برای ایجاد subplots استفاده می شود.

نحو subplot به این صورت است:

subplot(m, n, p)

جایی که، m و n تعداد ردیف ها و ستون های آرایه طرح است و p مشخص می کند کجا یک طرح خاص قرار می گیرد..

هر قطعه ایجاد شده با فرمان subplot می تواند ویژگی های خاص خود را داشته باشد. مثال زیر این مفهوم را نشان می دهد –

y = e−۱.۵xsin(10x)

y = e−۲xsin(10x)

یک فایل اسکریپتی ایجاد کنید و کد زیر را تایپ کنید –

x = [0:0.01:5];
y = exp(-1.5*x).*sin(10*x);
subplot(1,2,1)
plot(x,y), xlabel('x'),ylabel('exp(–۱.۵x)*sin(10x)'),axis([0 5 -1 1])
y = exp(-2*x).*sin(10*x);
subplot(1,2,2)
plot(x,y),xlabel('x'),ylabel('exp(–۲x)*sin(10x)'),axis([0 5 -1 1])

هنگام اجرای فایل، MATLAB نمودار زیر را تولید می کند –

تولید Subplots در متلب
 

پست های مشابه

آمورش مشتق گیری و حل معادلات دیفرانسیل در متلب
حساب دیفرانسل در متلب
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده
دانلود کد متلب شبیه سازی حرکت آونگ ساده

یک نظر ارسال کنید

error: Content is protected !!